Všeobecné obchodné podmienky

Tieto podmienky (ďalej len „Zmluva“) predstavujú zmluvu medzi spoločnosťou Perfect Life s.r.o.,IČO: 29023211, Na Kozačce 1103/5, Vinohrady (Praha 2), 120 00 Praha („Poskytovateľ“ alebo „my“ či „naše“) a vami („Objednávateľ“ alebo „vy“ či „vaše“). Táto zmluva stanovuje všeobecné podmienky vášho používania produktov a služieb, dostupných od Perfect Life s.r.o. a Robto.online webovej stránky (súhrnne „Služby“). Využívaním služieb súhlasíte s tým, že budete viazaný touto dohodou. Ak nesúhlasíte s dodržiavaním podmienok tejto zmluvy, nie ste oprávnený používať alebo pristupovať k službám.

Ustanovenia

Spoločnosť Perfect Life s.r.o.,IČO: 29023211, Na Kozačce 1103/5, Vinohrady (Praha 2), 120 00 Praha, poskytuje:                                                       

A: vlastné služby: správa webových stránok,  tvorba webových stránok, grafika, písanie PR článkov, copywriting, on-line marketing, SEO optimalizácia pre vyhľadávače,  a ďalšie súvisiace služby (ďalej jednotlivo ako „Služba“ alebo spolu ako „Služby“)

B: sprostredkovanie hostingu: zriadenie a nastavenie webhostingu u Websupport.sk a všetkých súvisiacich služieb ako elektronickej pošty, registrácie domén druhej úrovne, nastavenia FTP a subdomén a pod.

 1. Predmetom VOP je úprava vzájomných práv a povinností Poskytovateľa a Užívateľa. VOP sú neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy uzatvorenej medzi Poskytovateľom a Užívateľom.
 2. Všeobecné obchodné podmienky, ako aj práva a povinnosti vzniknuté na ich základe alebo v súvislosti s nimi, sa riadia slovenským právom, konkrétne Obchodným zákonníkom.
 3. Zaplatením Ceny za objednanú Službu Užívateľ potvrdzuje, že sa oboznámil so znením týchto VOP
 4. Vypísaním objednávky Objednávateľ potvrdzuje, že ním poskytnuté osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, adresa, e-mailová adresa, telefónne číslo sú presné a pravdivé a dáva svoj súhlas v zmysle § 4 ods. 3 písm. d) zákona c. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov so spracovaním osobných údajov Poskytovateľom.
 5. Poskytovateľ si vyhradzuje právo jednostranne zmeniť bez súhlasu klienta tieto VOP a cenník.
 6. Poskytovateľ je povinný o zmene VOP alebo cenníka informovať Objendávateľa najneskôr 30 dní pred dňom nadobudnutia účinnosti zmeny. Po doručení príslušného upovedomenia o zmene VOP alebo cenníka má Objednávateľ právo zmluvu z tohto dôvodu vypovedať, najneskôr však 20 dní po doručení upovedomenia. Výpovedná lehota v takomto prípade uplynie ku dňu nadobudnutia platnosti príslušnej zmeny VOP alebo cenníka.

Uzatvorenie zmluvy

Zmluvný vzťah medzi Objednávateľom a Poskytovateľom vzniká vyplnením a odoslaním objednávkového formuláru (ďalej len „Objednávka“) v elektronickej forme na internetovej stránke Poskytovateľa. Objednávka obsahuje špecifikáciu objednávaných služieb a ich cenu, ktorú je Objednávateľ povinný Poskytovateľovi za služby zaplatiť. Údaje vyplnené Objednávateľom v Objednávke sú Poskytovateľom považované za správne. Objednávateľ odoslaním Objednávky akceptuje tieto VOP.

Správa webových stránok

Jedná sa o zálohovanie a pravidelnú aktializáciu webových stránok klienta. Zálohy sú ukladané na serveroch Google drive a sú k dispozícii jeden mesiac. Taktiež v rámci tejto služby sú poskytované prémiové pluginy(viz cennik), ktoré sú k dispozícii len počas zmuvného vzťahu. V prípade ukončenia zmluvného vzťahu sa tieto pluginy aj služby súvisiace so správou deaktivujú. Objednávateľ sa zaväzuje sprístupniť administrátorsku časť(ďalej“admin účet“) svojej stránky potrebnú k realizácii služby. Objednávateľ sa zaväzuje poskytnúť prístup k admin účtu stránky 7 dní po ukončení, alebo pozastavení služby, aby mohol poskytovateľ premium pluginy odinštalovať a tým riadne ukončiť službu.

V prípade porušenia týchto zmluvných podmienok a zrušenia prístupu k admin účtu akýmkoľvek spôsobom bude objednávateľovi účtovaná pokuta vo výške 500€.

Poskytovateľ vlastní legálnu a plnohodnotnú neobmedzenú licenciu na tieto pluginy, ale za vzniknuté zmeny zo strany vývojarov a vlastníkov týchto pluginov nezodpovedá.

Zálohy webových stránok zostávaju ešte jeden mesiac po ukončení, alebo pozastavení služby k dispozícii.

Za obnovu zo zálohy po ukončení, alebo pozastavení služby sa účtuje 100€ poplatok.

Tvorba webových stránok

Poskytovateľ pri tvorbe webových stránok používa overené a moderné prostriedky pre tvorbu stránok, ktoré zahrňujú prémiové doplnky, ktoré nie sú spoplatnené a sú zahrnuté do ceny tvorby webových stránok. Jedná sa o Elementor PRO a Crockoblok.

Poskytovateľ komunikuje s objednávateľom formou emailov, alebo telefonicky. Webové stránky sa vo väčšine prípadoch tvoria na testovacích doménach poskytovateľa, ktoré sú nato určené a po odsúhlaseni webovej stránky sú presunuté na doménu objednávateľa. Po presunutí webovej stránky na doménu objednávateľa a po neobjednaní služby správa webových stránok u poskytovateľa preberá objednávateľ za webovú stránku plnú zodpovednosť a za prípadné chyby, alebo iné nezrovnalosti na webovej stránke už poskytovateľ neručí.

Poskytovateľ poskytuje pluginy aj naďalej bezodplatne, vlastní legálnu a plnohodnotnú neobmedzenú licenciu na tieto pluginy, ale za vzniknuté zmeny zo strany vývojarov a vlastníkov týchto pluginov nezodpovedá.

Ostatné služby

Sú poskytované po objednaní služby, termíny začatia prác sú zavislé od vyťaženosti poskytovateľa a sú realizované po dohode s objednávateľom.

Hosting

Jedná sa o poskytnutie WordPress hostingu na serveroch Websupport, veľkosť poskytovaného priestoru a počet domén k aplikácii sú uvedené v cenníku. Rýchlosť a iné špecifikácie hostingu sú uvedené vo VOP Websupportu.

V prípade neuhradených platieb za hosting sa hosting deaktivuje po týždni od dátumu splatnosti, po dvoch týždňoch dochádza k procesu mazania.

Obnovenie služieb a dát po deaktivácii 25€

Obnovenie služieb a dát po procese mazania 100€ (Dáta su zmazané z hostingovývh serverov a uchovávané ešte jeden rok na zalohovacích serveroch)

Ceny a platobné podmienky

Cenník služieb Poskytovateľa (ďalej len „cenník“) je zverejnený na webovej stránke Poskytovateľa. Služby sú splatné mesačne, štvrťročne, polročne, ročne, prípadne na viac rokov dopredu.

Faktúra je v elektronickej forme zaslaná na kontaktnú e-mailovú adresu Objednávateľa. Faktúra v papierovej forme je posielaná na žiadosť Objednávateľa.

Objednávateľ má počas jedného mesiaca od objednania novej služby nárok na zrušenie objednávky bez udania dôvodu a vrátenie uhradených poplatkov za prevádzku. Vrátenie uhradených poplatkov u  sprostredkovaných služieb sa riadia VOP poskytovateľov služieb. Ak Objednávateľ po skončení skúšobnej doby ukončí používanie služby, nemá nárok na vrátenie poplatku alebo jeho časti.

Využitie objednaných služieb

Objednávateľ nesmie zriadiť webové stránky, ktorých obsah je v rozpore so zákonom alebo dobrými mravmi. Ak sa tak stane, Objednávateľ plne zodpovedá za svoje konanie a škody spôsobené Poskytovateľovi alebo tretím osobám. Poskytovateľ má právo, pokiaľ to obsah Objednávky neurčí inak, okamžite a bez predošlého upozornenia pozastaviť alebo ukončiť poskytovanie služby pre Objednávateľa, ktorý sa pokúsi prevádzkovať:

 • web stránku, ktorá preťažuje databázové, webové alebo e-mailové systémy, spôsobuje ich úplnú alebo čiastočnú nedostupnosť a tým poškodzuje Poskytovateľa,  Poskytovateľa sprostredkovaných služieb, alebo iných zákazníkov Poskytovateľa,
 • web stránku zameranú na rozširovanie nevyžiadaných e-mailov (spamu), phishing, download server,
 • web stránku obsahujúcu nadmerné množstvo hudobných a filmových súborov (mp3, mpeg, avi),
 • warez servery, servery s podobným zameraním a stránký propagujúce warez,
 • servery ponúkajúce dáta chránené zákonom o duševnom vlastníctve, autorskými právami alebo patentmi bez súhlasu autora,
 • servery využívajúce licencie, programy alebo súčasti chránené zákonom o duševnom vlastníctve, autorskými právami alebo patentmi bez súhlasu autora,
 • web stránku sprístupňujúcu akékoľvek dáta, ktoré sú v rozpore s dobrými mravmi a právnym poriadkom SR (napr. fotografie alebo texty podnecujúce k národnostnej, rasovej a etnickej nenávisti, propagujúce násilie, rasizmus, fašizmus, alebo iné hnutia a ideológie smerujúce k potlačeniu práv a slobôd občanov).

Objednávateľ sa zároveň zaväzuje, že:

 • nebude používať informácie získané prostredníctvom služby, pokiaľ sú tieto informácie chránené zákonom o duševnom vlastníctve, autorskými právami alebo patentami,
 • nebude sa neoprávnene pokúšať preniknúť do prístupových účtov iných klientov alebo do systému Poskytovateľa,

Ak dôjde k pozastaveniu alebo ukončeniu poskytovania služieb zo strany Poskytovateľa z dôvodu porušenia týchto podmienok Objednávateľom, Poskytovateľ nie je povinný vrátiť Objednávateľovi uhradené poplatky za poskytovanie služieb.

Ukončenie zmluvneho vzťahu.

Zmluvný vzťah medzi Objednávateľom a Poskytovateľom zaniká:

 • dohodou zmluvných strán,
 • výpoveďou jednej zo zmluvných strán. Výpovedná doba je 3 mesiace a začína plynúť od prvého dňa mesiaca nasledujúceho po doručení výpovede,
 • odstúpením od zmluvy. Poskytovateľ je oprávnený od zmluvy odstúpiť s okamžitou platnosťou, ak klient porušuje podmienky podľa odseku Využitie objednaných služieb, alebo koná proti záujmom Poskytovateľa.
 • v prípade neuhradenej platby za služby.
 • vykonaním služby

Ak dôjde k pozastaveniu alebo ukončeniu poskytovania služieb zo strany Poskytovateľa z dôvodu porušenia týchto podmienok Objednávateľom, Poskytovateľ nie je povinný vrátiť Objednávateľovi uhradené poplatky za poskytovanie služieb.

×

Podpora  Robto.Online

×