CSV import vo WordPresse s Wp All Import pluginom(aj XML)

Seriál videonávodov na Wp All Import&Export 1.časť. Sú to pôvodné návody od spoločnosti Souflyy, kde sme pridali titulky.

Jednoduché importovanie XML alebo CSV súborov pomocou funkcie drag & drop.

Jednoduché drag & drop rozhranie programu WP All Import umožňuje importovať údaje z akéhokoľvek XML alebo CSV súboru kdekoľvek v prostredí WordPressu, a to bez ohľadu na jeho štruktúru.

Pre nastavenie vášho importu jednoducho pretiahnite zložky vo vašom súbore do textového poľa post title/titul príspevku, content/obsah, Custom Fields/vlastné polia, a ďalších textových polí pluginu WP All Import.

Naimportuj si obrázky z hocikadiaľ.

Bez ohľadu na to ako máte usporiadané vaše obrázky vo vašej zložke – či je to podľa filenames/názvov súborov, URLs/URL odkazov, IDs/ID čísiel, partial filenames/čiastočných názvov súborov, alebo niečoho iného – tak WP All Import ich dokáže naimportovať.

Súbory obrázkov môžu byť na externej URL (http:// alebo https://), na vašom serveri, alebo vašom počítači.

Import viacerých obrázkov do galérii

Pre jeden príspevok môžete importovať jeden obrázok do zložky pre daný obrázok, alebo môžete importovať viac obrázkov pre každý príspevok do mediálnej galérie daného príspevku. URL adresy alebo názvy súborov môžete oddeliť ľubovoľným znakom, vložiť ich v počte jeden na riadok, alebo použiť FOREACH na importovanie premenlivého počtu obrázkov pre každý príspevok.

Import z čiastkových adries obrázkov

Bez ohľadu na to či sú vo vašich XML alebo CSV súboroch uložené URL odkazy na obrázky alebo názvy súborov, tak WP All Import ich vie naimportovať.

Ak váš súbor obsahuje na obrázok len čiastkový odkaz, tak viete zložiť celý názov súboru alebo URL odkazu. Napríklad ak váš súbor/zložka obsahuje názvy obrázkových úborov bez rozšírenia, ale vaše obrázky naozaj existujú online, a majú jpg zakončenie, tak môžete v plugine WP All Import zložiť kompletný obraz URL zadaním niečoho ako je toto:  http://example.com/images/{Imae_ID[1]}.jpg.

Import meta dát obrázkov

Pre každý obrázok môžete importovať meta dáta ako sú (title/názov, caption/titulok, alt text, a description/popis).

Advanced Options/Pokročilé voľby

API hooks/API háky sa vystrelia vždy, keď sa importuje obrázok, v prípade, že by ste potrebovali napísať kód na zmenu obrázkov, chceli by ste použiť ID obrázkov v zákazníckych galériách, alebo by ste chceli vykonať nejakú inú operáciu.

Import do témy & plugin custom fields/vlastné plugin polia.

Naimportujte si jednoducho údaje z vašich XML alebo CSV súborov, ktoré sú konkrétne určené pre vašu tému alebo pluginy.

SEO plugin môže mať polia pre keywords/kľúčové slová, page titles/názvy stránok, a descriptions/popis. Téma zaoberajúca sa nehnuteľnosťami môže mať polia pre cenu pozemku, fotografie a počet spální.

Technický pojem pre tieto polia je “Custom Fields/vlastné polia” alebo “post meta” – pluginy a témy používajú Custom Fields/voliteľné polia na ukladanie údajov špecifických pre ich daný účel.

Názvy polí sa dajú automaticky rozpoznať

WP All Import automaticky určuje, ktoré polia používajú vaše pluginy a témy na ukladanie svojich údajov, a zobrazujú vám aké by mali byť ich hodnoty.

Napríklad si predstavte, že potrebujete naimportovať príspevky s automaticky zaškrtnutým zaškrtávacím políčkom. Sú možné hodnoty pre toto pole 1/0, on/off, checked/unchecked(zaškrtnuté/nezaškrtnuté), alebo áno/nie? WP All Import to automaticky zistí za vás, takže už nemusíte hádať.

Map/Mapovanie & Translate Data/Preloženie údajov/dát

Mapovanie konkrétnej hodnoty vo vašom XML alebo CSV súbore na inú hodnotu. Vaša téma napríklad možno požaduje aby hodnota pre pole bola Yes/Áno alebo No/Nie, ale hodnota vo vašom súbore je Y alebo N. Funkciu mapovania v aplikácii WP All Import môžete použiť na mapovanie Y na Áno a N na Nie.

Alebo možno máte dva XML súbory obsahujúce produkty a názvy kategórii produktov sú trošku odlišné. Napr. jeden súbor/zložka má <category>Shoes – Men</category> a druhá má <category>Men’s Shoes</category> – takže potrebujete namapovať Shoes – Men na Men’s Shoes na spojenie oboch kategórii.

Technické podrobnosti: Plná podpora pre Custom Fields/voliteľné polia, Custom Post Types/voliteľné typy príspevkov, Custom Taxonomies/voliteľné taxonomie

WP All Import vie importovať do Custom Fields (post meta), Custom Post Types, a Custom Taxonomies. WP All Import vie dokonca importovať do serializovaných Custom Fields. A ak vaša téma alebo plugin ukladá údaje do používateľských tabuliek MySQL databáz, naše API hooks vám umožnia importovať aj tie.

Plánovanie importov pre automatické spustenie s cron jobs/úlohami.

WP All Import vám zjednoduší naplánovanie automatického spustenia vašich importov v preddefinovanom rozvrhu pomocou cron úloh. Služba WP All Import skontroluje zadanú URL adresu pre dátový súbor a ak zistí nejaké zmeny, tak aktualizuje, odstráni a vytvorí príspevky podľa vašich nastavení.

Ak vo vašom XML alebo CSV súbore existujú nové položky, ktoré neboli prítomné pri poslednom importovaní, tak WP All Import má voľbu na vytvorenie nových príspevkov.

Ak  niektoré príspevky, ktoré boli predtým importované, už nie sú vo vašom XML alebo CSV súbore/zložke, tak WP All Import môže tieto príspevky podľa voľby odstrániť.

Ak sa niektoré údaje vo vašom súbore zmenili (napríklad ceny produktov alebo úrovne zásob), tak WP All Import môže prípadne aktualizovať existujúce príspevky so zmenenými údajmi.

Môžete si vybrať presne, ktoré údaje sa majú aktualizovať, a ktoré necháte neaktualizované. Napríklad ste si mohli manuálne upraviť popisy produktov a chceli by ste si iba aktualizovať úrovne zásob produktu a všetko ostatné chcete nechať nezmenené.

Importovanie do obsahu, ktorý na vašich stránkach už existuje.

Opätovné spustenie existujúceho importu novým súborom.

Na aktualizáciu príspevkov vytvorených vašimi existujúcimi importmi použijete nový XML alebo CSV súbor.

WP All Import môže vytvoriť, aktualizovať a odstrániť príspevky z vašich stránok na základe údajov vo vašom novom súbore.

Viete si presne vybrať, ktoré údaje sa majú aktualizovať, a ktoré nie.

Zlúčenie údajov do existujúcich príspevkov, ktoré sa už nachádzajú na vašej stránke

Importujte údaje do príspevkov, ktoré ste vytvorili manuálne. Definujte match key/kľúč zhody a hodnotu, ktorú WP All Import použije na priraďovanie záznamov do súboru XML alebo CSV s obsahom, ktorý sa už na vašom webe nachádza. Použitím tejto možnosti už môžete do existujúcich príspevkov na vašej stránke naimportovať určité dáta/údaje. Na stránke môžete napríklad do Custom Fields/vlastných polí načítať údaje o snehových “ Resort Conditions/podmienkach rezortu“ bez toho, aby ste inak akokoľvek upravili túto stránku. Alebo môžete pri produktoch, ktoré už máte na vašej stránke importovať product stock levels/hodnoty produktových zásob.

Pokročilé vlastnosti pre power userov.

Filtrovanie: iba import záznamov, ktoré zodpovedajú určitým kritériám

Iba import údajov do vašej zložky, ktoré zodpovedajú vami stanoveným kritériám.

Ak máte XML alebo CSV súbor obsahujúci tisícky produktov, ale chcete importovať iba produkty v určitej cenovej hladine, alebo v určitej kategórii, tak je to možné vďaka visual filtering options designer/možnosti vizuálneho filtrovania od WP All Importu, alebo ručným zápisom výrazu XPath.

Import extrémne veľkých XML alebo CSV súborov

WP All Import rozdelí súbor na jednoduchšie ovládateľné kúsky a potom spracuje každý kus v menších iteráciách.

WP All Import automaticky určuje správnu veľkosť iterácie, ktorú je možné použiť na základe výkonu vášho webhostingu, čo umožňuje importovať súbory s veľkosťou 100 Mb a viac so 100 000 a viac záznamami dokonca ja na zdielanom webhostingu.

WP All Import má zabudovaný “ failure mode/režim zlyhania“, takže ak webový hostiteľ ukončí import kvôli tomu, že využíva príliš veľa skriptovacieho času, tak WP All Import to jednoducho skúsi opäť , no s nižším počtom “records per iteration/záznamov za minútu”, až nakoniec nájde ten, ktorý bude fungovať na vašom webhostingu.

Template syntax/syntax šablóna pre loops/slučky a conditional statements/podmienené vyhlásenia

Konštrukty FOREACH a IF môžu byť použité v rámci akéhokoľvek poľa vo vnútri aplikácie WP All Import.

Ak máte vo vašom XML súbore premenný počet určitých prvkov, tak WP All Import môže prechádzať cez každý prvok pomocou slučky FOREACH.

Alebo ak potrebujete iba importovať, alebo zobraziť určité pole v závislosti od jeho hodnoty, alebo iného poľa, tak to môžete spraviť pomocou príkazu IF.

Mapping/Mapovanie

Potrebujete zmapovať alebo preložiť dáta/údaje do vašej zložky skôr než sú importované na vašu stránku? Príklad, možno už máte na vašej stránke vytvorenú štruktúru s kategóriami, no kategórie v XML alebo CSV súbore/zložke, ktoré importujete nezodpovedajú kategóriám na vašej stránke. Musíte premapovať názvy kategórií vo vašom súbore XML alebo CSV do kategórií na vašej stránke – Men’s Shoes/mužské topánky sa vo vašej zložke/súbore môžu stať na vašej stránke Shoes For Men/topánky pre mužov.

Pri importovaní kategórií, taxonomií alebo Custom Fields/vlastných polí môžete pomocou vizuálneho rozhrania určiť možnosti mapovania. Kdekoľvek inde môžete použiť PHP funkciu wpai_util_map.

Import Logging/Import zápisu údajov

Všetko čo robí WP All Import je zapísané, takže ak vaše naimportované príspevky nevyzerajú, alebo nefungujú tak ako si myslíte, že by mali, tak je jednoduché prejsť si vaše import logy a nájsť kde je problém.

Tu je kompletný zoznam miest, do ktorých WP All Import dokáže naimportovať údaje:

Title/Nadpis
Content/Obsah
Excerpt/Výňatok
Media Gallery/Galéria médií
Featured Image/Zobrazený obrázok
Image Meta/Meta údaje obrázku
Custom Fields/vlastné polia (vrátane tých serializovaných)
Custom Post Types/vlastné typy príspevkov
Attachments/prílohy (bez meta príloh)
Categories/kategórie, Tags/tagy, a Custom Taxonomies/vlastné taxonómie (vrátane hierarchických)
Allow Comments(povolenie komentárov)/Trackbacks(spätné odkazy)
Post Author/príspevky autora
Post Dates/dátumy príspevkov (vrátane automatického náhodného výberu)
Post Status/status príspevku
Post Slug
Post Format/formát príspevku
Page Menu Order/poradie menu stránok
Page Parent/organizácia stránok
Page Template/šablóna stránky
Users & User Meta/meta dáta používateľa/lov (s doplnkom importu pre používateľov)
Custom MySQL Tables/Vlastné MySQL tabuľky (iba s vlastným kódom a s našim API)

PHP execution/PHP príkazy & developer API/API pre vývojárov.

Narábajte s údajmi za chodu, pred tým než sú spracované pomocou WP All Import.

Pred importovaním údajov na nich vykonajte akúkoľvek PHP funkciu.

Funkcia PHP môže byť vopred definovaná funkcia zabudovaná do PHP alebo vlastná užívateľsky definovaná funkcia, ktorú pridáte do jedného z vašich pluginov alebo do súboru functions.php vašej témy.

Napríklad, ak váš prvok alebo názov stĺpca je <availability/dostupnosť> a chcete na tom spustiť funkciu my_availability()/moja_dostupnosť(), tak vo vašej importovej tabuľke použite toto:

[my_availability({availability[1]})]

WP All Import importuje výsledok získaný z PHP funkcie. Z vášho súboru/zložky môžete do funkcie PHP odovzdať toľko dátových bodov koľko len chcete, a môžete tieto funkcie použite hocikde vo vnútri WP All Import.

Developer API/API pre vývojárov

Presne ako hooks/háky poskytnuté WordPress-om, WP All Import poskytuje action hooks/háky pre akcie. Môžete sa “hook into/zaháknuť” do týchto akcii aby služba WP All Import v určitých časoch vyvolala vaše – keď začne import, uloží príspevok, odstráni príspevok, importuje obrázok do mediálnej galérie alebo ukončí import.

Týmto sa rozšíriteľnosť aplikácie WP All Import stáva nekonečné – môžete preň napísať vlastný kód, a môže ho integrovať do WP All Import.

×

Podpora  Robto.Online

×